Obchodné podmienky

Všetky CD & DVD ponúkané na tejto stránke si môžete objednať vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu. Telefonické a SMS objednávky nevybavujeme! Celý ponúkaný sortiment je skladom.
Tovar odosielame zvyčajne do 24 hodín od prijatia objednávky. Najneskôr však do 10 pracovných dní.

Vašu objednávku môžete zrušiť:
 e-mailom: martin@hanuska.sk
 telefonicky na čísle 0905 613 819
V prípade už uhradenej sumy, na bankový účet vám budú peniaze vrátene do 2 pracovných dní, pokiaľ vám nebol tovar už odoslaný.

Platba za tovar môže byť uskutočnená:
 platba priamo na účet: Tatrabanka –IBAN :  SK 13 1100 0000 0026 1080 2800
  variabilný symbol je číslo objednávky
 dobierkou – zaplatíte až pri preberaní zásielky, cena poštovného je 2,50 eur
 pri odoslaní kurierom DPD cena prepravného 4,50 eur – tovar dodaný do 48 hodín

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou, alebo kuriérskou službou na vami zvolenú dodaciu adresu. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou a za poškodenie tovaru zavinené poštou resp. zásielkovou službou. Poštovné účtujeme iba jednorazovo za celú zásielku, nie jednotlivo ku každej položke.

K objednávkam do zahraničia účtujeme rovnaké poštovné vo výške 8,50 eur.

Poštovné zadarmo pri objednávke nad 30 eur sa nevzťahuje na zasielane zásielok mimo územia SR. Poštovné neúčtujeme pokiaľ celková suma objednaného tovaru presiahne sumu 30,00 eur vrátane a tovar je zaplatený prevodom na bankový účet. Pri nestihnutí odbernej lehoty na Slovenskej pošte, alebo iného prepravného partnera účtujeme poštovné opätovne v plnej výške. V prípade opakovaného neprebratia tovaru si vyhradzujeme právo zamietnutia dobierkovej objednávky a vybaviť ju len pri prevode na účet. V prípade objednania tovaru a určenia platby prevodom na účet si vyhradzujem právo zrušiť objednávku, pokiaľ nebude platba pripísaná na náš účet do 5 dní. Pri objednávke nad 50 eur si vyhradzujeme požadovať platbu vopred na bankový účet.

Reklamácie vybavujeme:
 elefonicky na čísle 0905/613 819 v prac.dňoch od 10:00 do 18:00
 e-mailom: martin@hanuska.sk,

alebo doporučenou poštou na adresu :

Pesničky pre deti.sk
Zaleská 1
Ivanka pri Dunaji 90028
Slovensko

Spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare. Pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový. Objednaný a dodaný tovar vymieňame  do 7 pracovných dní od dodania zákazníkovi a po vrátení len originál zabaleného tovaru v ochrannej fólii, v ktorej bol dodaný.

Všetky nami dodávané CD & DVD sú v ochrannej fólii. Po pretrhnutí ochrannej fólie tovar nevymieňame a peniaze nevraciame. Záručná lehota sa vzťahuje na každý predávaný tovar po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, či zničený neodbornou manipuláciou klienta, alebo doručovacej spoločnosti. S osobnými údajmi manipulujeme v zmysle zákona 428/2002 a zaväzujeme sa ich využívať len na potrebu dodania objednaného tovaru a neposkytovania tretím osobám.


Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.
1. Aké sú naše kontaktné údaje?
Dôvera zákazníkov je pre nás podstatná. Z tohto dôvodu, ak by ste mali otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, sme Vám plne k dispozícii.
Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:

Martin Hanuska – Doboš & Hanuska continue 
Záleská 1, Ivanka pri Dunaji , 90028, SR.
Ičo : 47878011

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

A. Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

Pesničky pre  deti.sk
Záleská 1, Ivanka pri Dunaji , 90028, SR.
IČO: 47878011

B. Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:
e-mailový kontakt: martin@hanuska.sk

C. Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:
telefónny kontakt: 0905 613 819

Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.pesnickypredeti.sk.

2. Kto zodpovedá za plnenie povinností?
Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

3. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?
Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).
Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame na rôzne účely týkajúce sa predaja tovaru a poskytovania služieb v oblasti predmetu nášho podnikania, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.
Osobné údaje našich zákazníkov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov[1]). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).
Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

a. Registrácia na webovej stránke
Zoznam
Účel
Právny základ
E-mailová adresa
Heslo
Registrácia dotknutej osoby a vytvorenie vlastného konta na stráne www.supershop.sk a zaradenie do databázy prevádzkovateľa za účelom poskytovania vernostných zliav.

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

b. Dodanie tovaru
Zoznam
Účel
Právny základ
Meno
Priezvisko
Adresa (ulica a číslo domu, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)
Telefónny kontakt
E-mailový kontakt
 

Vaše bankové údaje (banka, číslo účtu, IBAN)
IČO
DIČ
IČ DPH

uzavretie zmluvy,
možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru) klientovi, vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou.
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

c. Priamy marketing – existujúci zákazníci
Zoznam
Účel
Právny základ
Meno
Priezvisko
E-mailová adresa
Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

d. Cookies
Zoznam
Účel
Právny základ

Informácie o aktivitách dotknutej osoby pri prehliadaní webovej stránky
Zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita zabezpečenia webu, obnovenie hesla ku kontu.
 

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem zachovať čo najlepšiu funkcionalitu a ochranu webovej stránky).

4. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?
Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, e-shop, zasielateľské služby, webové nástroje (napr. Google Analytics), a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

5. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?
Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

6. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Osobné údaje, ktoré spracúvame, vrátane tých pre účely dodania tovaru zákazníkom na právnom základe plnenia zmluvy, uchovávame po dobu desať (10) rokov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

7. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?
Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
7.1 Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.
7.2 Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“
7.3 Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).
7.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:
 ste napadli správnosť osobných údajov;
 spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 namietate voči spracúvaniu.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.
7.5 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Ak sa Vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
7.6 Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.
7.7 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.
7.8 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

8. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?
Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

9. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?
Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od Vás.

10. Cookies
Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.
Súbory cookies sú užitočné okrem iného:
  pri zapamätaní si prihlasovacích údajov do Vášho konta na webovej stránke,
  k náležitej funkčnosti webovej stránky (napr. aby bolo možné dokončiť nákup tovaru),
  k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
  zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.
Vzhľadom na minimalizáciu doby uchovávania osobných údajov využívame iba krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete. Dobu uloženia súborov cookies je možné si prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača. Používanie cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Informácie o tomto nájdete na stránkach jednotlivých internetových prehliadačov. Po deaktivácii cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie, napr. automatické prihlasovanie do Vášho konta na našej webovej stránke.

11. Google-Analytics
Tento portál využíva Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie tohto portálu.
Informácie o Vašom používaní tohto portálu získané cez cookie sa prenášajú na server spoločnosti Google v Európskej únii, a tam sa ukladajú.
Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania portálu a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním portálu jeho prevádzkovateľovi. Vašu IP-adresu, ktorú internetový prehliadač poskytne v rámci Google Analytics, spoločnosť Google nespája s inými údajmi.
Ukladanie cookies môžete zakázať v príslušných nastaveniach Vášho internetového prehliadača; upozorňujeme však na to, že po tomto zákaze nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tohto portálu. Môžete tiež zakázať, aby spoločnosť Google získavala údaje z cookies, ktoré sa viažu na Vaše používanie portálu (vrátane vašej IP-adresy), ako aj ich spracovávanie spoločnosťou Google tak, že si na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiahnete a nainštalujete dostupné doplnky pre Váš internetový prehliadač.

12. Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?
Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:
• máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom,
• všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR,
• pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia,
 realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
• výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR,
• vaše osobné údaje sa spracúvajú v osobných počítačoch a notebookoch, ktoré sa nachádzajú v uzamykateľných priestoroch, pričom prístup tretích osôb je do týchto priestorov obmedzený a zároveň monitorovaný kamerovým systémom,
• vstup do operačného systému jednotlivých osobných počítačov a notebookov je obmedzený a podmienený zadaním osobitného jedinečného hesla. Pri odchode z pracoviska každá osoba zabezpečí odhlásenie z operačného systému príslušného osobného počítača a notebooku a pri odchode tento zároveň aj vypne a uzamkne vstupné dvere do priestorov.
Využívame cloudové softvérové riešenie „cloud computing“, pričom dáta sa ukladajú na softvér, ktorý sa nachádza v dátovom centre v Českej republike, ktoré je prevádzkované spoločnosťou – ISOL Int. s.r.o., pričom dáta sú pravidelne zálohované. V prípade spoločnosti ISOL Int. s.r.o. ide o súkromného poskytovateľa cloudových služieb, pričom s týmto poskytovateľom je uzavretá zmluva, v rámci ktorej sú upravené základné práva a povinnosti poskytovateľa. Pred uzavretím zmluvy boli overené skúsenosti, povesť, špecializácia a sídlo poskytovateľa, solventnosť, spoľahlivosť, vlastníctvo a kapitálová primeranosť poskytovateľa, potenciálny konflikt záujmov, riziko zneužitia uchovávaných informácií, presné miesto, kde sa nachádzajú servery, fyzická a elektronická bezpečnosť serverov a dátového centra.
• všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú Vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.
• osobné počítače a notebooky, v ktorých sa nachádzajú elektronické dáta informačného systému sú vybavené výlučne legálnymi a schválenými softvérmi, ktoré zabezpečujú ochranu pred vírusmi a spyware, resp. inými prípadnými útokmi počítačových hackerov. Rozsah prístupu a spôsob prideľovania hesiel, pravidelných zmien a aktualizácií hesiel upravuje interná smernica. Najdôležitejšie dokumenty, resp. súbory, ktoré sa nachádzajú v informačných systémoch sú taktiež zaheslované heslom, ktoré vytvoril a ktorým disponuje len autor dokumentu, prípadne iné oprávnené osoby, najmä osoby, ktorým je dokument určený.
• likvidáciu dokumentov v tlačenej forme zabezpečujeme pomocou zariadenia na skartovanie listín takým spôsobom, že zlikvidované dokumenty a zložky nie je možné zrekonštruovať na opätovné použitie akýmkoľvek spôsobom, a to v pravidelných intervaloch,
• ikvidáciu elektronických dokumentov a dát zabezpečujeme takým spôsobom, že uvedené dokumenty a dáta sa trvalo a nenávratne odstránia z hard disku serverového počítača.

13. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?
Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

14. Aké sú ďalšie súvisiace informácie?
Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sa môžu príležitostne zmeniť, Vaše práva, ktoré zaručujú tieto podmienky, však nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu obmedzovať. Všetky zmeny podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. O prípadných významných zmenách podmienkach o ochrane osobných údajov budú používatelia vopred informovaní (týka sa aj informovania prostredníctvom e-mailu v obzvlášť závažných prípadoch).

Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018.

AKCIA!

    Pri objednávke so sumou nad 30 € poštovné
a balné ZDARMA

 

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS!
KOĽKO STOJÍ DOPRAVA

 

Poštovné na dobierku:
3,00 eur

Zasielanie kuriérom UPS:

4,50 eur
Zasielanie do zahraničia:
Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Holandsko, Veľká Británia, Rakúsko, Fínsko, Dánsko
8,50 eur

 

TOPLIST

TOPlist

Váš košík

Košík je prázdny

Hitparáda predaja

3xCD Box Pesničky pre deti

  Cena: 14,99  

3xCD Box Rozprávky z vecerníckov

  Cena: 9,99  

3xCD Box Pesnicky, Spievanky, Vycítanky 

  Cena: 10,99  

Rozprávky Kronerovci 5CD

  Cena: 9,99  

Bambulka a Dedo Jozef

  Cena: 6,99  

Macko Uško Rozpráva Jozef Kroner

  Cena: 4,99  

Matko a Kubko 2CD

  Cena: 4,99  

2xCD Box Vianocné pesnicky spievajú deticky

  Cena: 9,99  

Pesnicky,riekanky a vycítanky 2CD 

  Cena: 8,99  

Ludové pesnicky pre deti

Cena: 4,99 

Rozprávky Kronerovci 2

Cena: 9,99 

  Rozprávky Danka a Janka

 Cena: 3,99 €

DVD Smejko a Tanculienka VŠETKO NAJLEPŠIE!

   

   Cena: 10,99 €

Pesnicky a Uspávanky pre deti

  Cena: 5,99